Câu 1: Tác nhân phổ biến gây ra cảm lạnh thông thường là gì?

A. Virus

B. Vi khuẩn

C. Tất cả đều sai