Câu 1: Thở liên quan đến các bộ phận sau của cơ thể?

A. Phổi

B. Cơ hoành

C. Các cơ liên sườn

D. Tất cả các đáp án trên